Statut (članak 10)

Svi članovi imaju pravo sudjelovati u aktivnostima Udruge, birati i biti birani u tijela Udruge

Aktivnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja usmenom ili pismenom prijavom (pristupnicom) iskaže interes da aktivno sudjeluje u radu Udruge. Pravo odlučivanja u tijelima Udruge ima svaka fizička ili pravna osoba s poslovnom sposobnošću, a koja je aktivni član.

Počasnim članom Udruge može biti proglašena osoba izuzetno zaslužna za rad, razvoj i promicanje Udruge, te ostvarivanju ciljeva Udruge općenito. Počasne članove Udruge predlaže Predsjednik a potvrđuje Skupština.

Simpatizerom Udruge može postati svaka osoba koja podržava ciljeve i načela rada Udruge te povremeno sudjeluje u radu Udruge. Aktivno sudjelovanje u radu Udruge znači sudjelovanje na barem 3 aktivnosti Udruge u periodu između dvaju redovitih godišnjih Skupština Udruge.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Članovima Udruge se dodjeljuje članski broj.

Statut (članak 12)

Prava i obveze članova su:

–       plaćanje članarine (aktivni članovi i simpatizeri),

–       bavljenje aktivnostima Udruge,

–       sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

–       čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

–       čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

–       druga prava i obveze predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge