UDRUGA “TRAGOM PRIRODE”

Sjedište : Aleja lipa 60, HR-10040 ZAGREB-DUBRAVA

Email : tragomprirode@gmail.com

Udruga je osnovana na osnivačkoj skupštini 24.9.2011. godine

Registrirana je u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, Klasa: UP/I-230-02/2011-01/640 od 26.1.2012.

Registarski broj 21009034

OIB : 70964837926

Žiro-račun: HR7223400091110590151